Algemene voorwaarden

1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk:
fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van
de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.


2. Toepassing
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en
een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke
overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en
uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.


3. Vergoeding
3.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt de Fotograaf eenzijdig en naar
redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de
reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.
3.2 Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Wederpartij te worden vergoed.
4. Factuur en betaling
4.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
4.2 Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 4.1 bedoelde termijn heeft
ontvangen, is de Wederpartij de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het
factuurbedrag.
4.3 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekortgeschoten in de nakoming van één
of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle
kosten die de Fotograaf ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de
Wederpartij.
4.4 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de
Wederpartij enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan.
4.5 Producten worden pas geleverd indien de betaling binnen is.


5. Klachten
Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien
werkdagen na levering van de Fotografische werken per mail aan de Fotograaf te worden

medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor
afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.


6. Opdracht
6.1 De opdrachtgever maakt specifieke wensen die van belang zijn voor de uitvoering van de
opdracht schriftelijk kenbaar bij de fotograaf en wel tijdig voor aanvang van de opdracht.
6.2 De Fotograaf voert de opdracht uit naar eigen technisch en creatief inzicht en spant zich daarbij
in om tegemoet te komen aan specifieke wensen van de opdrachtgever als bedoeld in het vorige lid.
6.3 De opdracht is te allen tijde aan te merken als een inspanningsverbintenis, niet zijnde een
resultaatsverbintenis.
6.4 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen voor rekening
van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van
meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de Fotograaf is
geretourneerd.
6.5 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment
dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding.
Ingeval van annulering is de niet-professionele opdrachtgever enkel verschuldigd een naar
redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds
verrichte werkzaamheden.
6.6 De opdrachtgever maakt een afspraak met de Fotograaf omdat hij/zij kiest voor de stijl van
fotograferen en bewerken van foto’s. De opdrachtgever gaat akkoord met deze werkwijze en kan
hier naderhand niet op terug komen.


7. Levering
7.1 Bestanden worden aangeleverd in het overeengekomen formaat en bestandstype. Dit betekent
dat foto’s altijd in Jpeg formaat worden aangeleverd in een lage (met logo) en hoge resolutie. De
fotograaf zal in geen geval onbewerkte beelden (raw) leveren.
7.2 De Fotograaf zal zich tot het uiterste inspannen om te zorgen dat de fotoreportage naar wens
verloopt. De Fotograaf is echter niet aansprakelijk voor het uitblijven van resultaat tijdens een
fotoreportage.
7.3 De opdrachtgever krijgt het gebruiksrecht over de aangeleverde foto’s. Deze gebruiksrechten zijn
alleen van toepassing op privé gebruik. Het is niet toegestaan om foto’s te gebruiken voor zakelijke
(commercieel en non-profit) doeleinden. Ook zijn publicaties in tijdschriften/kranten niet toegestaan.
7.4 Foto’s mogen niet zonder nadrukkelijke toestemming van de Fotograaf worden ingezonden aan
tijdschriften of online competities. Ook dit valt onder commercieel gebruik.
7.5 Het aanpassen van foto’s is niet toegestaan i.v.m. auteursrecht. Andere uitsneden, collages en/of
andere bewerkingen zijn derhalve niet toegestaan.
7.6 De Fotograaf kan gemaakte foto’s gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties .
Waaronder, doch niet uitsluitend, website en blog, in tutorials, portfolio, social media, in drukwerk
en beursmateriaal, als inzending voor wedstrijden en voor publicaties van derden. De wederpartij
ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie. Heeft de opdrachtgever bezwaar tegen online
gebruik van de foto’s, dan dient dit vooraf expliciet aangegeven te worden. Uitzondering hierop zijn
win-acties op de Facebook-pagina of andere social media kanalen van de Fotograaf: Bij een gratis
reportage heeft de Fotograaf het recht de foto’s te gebruiken voor online gebruik in het portfolio
en/of op de website wintersfotografie.nl.

7.7 Eventuele afdrukken van foto’s laat de Fotograaf door een geselecteerde
drukker maken om kwaliteit te waarborgen. Indien foto’s buiten de Fotograaf om worden afgedrukt
of op niet-gekalibreerde apparatuur worden bekeken kan de Fotograaf niet instaan voor de
kleurechtheid en/of helderheid ervan. In dat geval kan er geen aanspraak worden gemaakt op een
vergoeding zoals terugstorting van betaling of levering van nieuwe foto’s en/of nieuwe bestanden.


8. Ziekte/overmacht
8.1 De Fotograaf is niet aansprakelijk voor het niet of niet-tijdig nakomen van zijn verplichtingen als
gevolg van overmacht.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt
begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de Fotograaf geen
invloed kan uitoefenen en waardoor hij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, daaronder
begrepen ziekte en tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid.
8.3 Ingeval van overmacht kunnen de verplichtingen van de Fotograaf, in overleg met de
opdrachtgever, worden overgenomen door een collega-Fotograaf. Deze wordt aangewezen door de
Fotograaf.
8.4 Indien de Fotograaf bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft
voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen, is hij gerechtigd het reeds
geleverde deel van de diensten inclusief de gemaakte onkosten afzonderlijk te factureren en is de
opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.


9. Auteursrecht
9.1 Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de fotograaf.
9.2 Het is niet toegestaan foto’s van de Fotograaf, in welke vorm dan ook, aan te passen en deze op
internet te plaatsen, de aangeleverde foto’s met in lage resolutie zoals vermeld in 7.1 mogen wel
gedeeld worden op Social media.


10. Licentie
10.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend
schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en
omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop
toeziende factuur.
10.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat
dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze
zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben
bedoeld.
10.3 Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet
onder het in artikel 10.2 genoemde exploitatierecht.
10.4 Het is de Wederpartij niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te
dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fotograaf.
10.5 Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sub- licenties te verlenen
aan derden.

11. Inbreuk op auteursrecht
11.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een
inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.
11.2 Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de
Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder
enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op
vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten).


12. Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten
12.1 De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld,
of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.
12.2 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te
allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform artikel25lid1subcendAwinacht.
12.3 Voor iedere inbreuk op de aan de Fotograaf toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25
Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Wederpartij een vergoeding
verschuldigd van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde
licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade
(waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).


13. Aansprakelijkheid en rechten van derden
13.1 De Fotograaf is bevoegd deze Overeenkomst aan te gaan en voornoemde Licentie te verlenen.
13.2 De Fotograaf is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of
schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het Werk, tenzij er sprake is van
grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf.
13.3 De aansprakelijkheid van Fotograaf is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag,
dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de
verzekering feitelijk uitgekeerde somma.
13.4 Indien derden jegens de Fotograaf en/of Wederpartij een vordering aankondigen of aanhangig
maken met betrekking tot het Werk, dan zullen de Wederpartij en de Fotograaf in onderling overleg
vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden.
13.5 De Fotograaf is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van ongelukken tijdens een
fotoreportage.


14. Faillissement/surseance
Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen
in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement
van de Wederpartij heeft de Fotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen.

15. Rechts- en forumkeuze
15.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door
Nederlands recht.
15.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een
rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter in Nederland.

De Fotograaf doet haar uiterste best de website van accurate en actuele informatie te voorzien.
Desondanks kan per abuis onjuiste informatie op de website staan. Daarom kan er aan de informatie
op deze website geen enkel recht worden ontleend.

Alle bestanden op de website www.wintersfotografie.nl zijn eigendom van de Fotograaf en mogen
niet worden gekopieerd (zie informatie over copyright).